Translate

niedziela, 27 września 2015

Odezwij się czasem ...żebym wiedziała z kim teraz umierasz

 Drogi K

Gdy z Two­jego życia znika ktoś, do ko­go byłeś tak bar­dzo przyz­wycza­jony i tak bar­dzo z nim zżyty

na początku czu­jesz się jak gdy­by Twój świat mo­men­talnie runął

Wszys­tko na­biera sza­rawych ko­lorów
żeby tylko takich ...

Z dnia na dzień co­raz bar­dziej pogrążasz się w tym psychicznym dołku

Szu­kam no­wych wrażeń, po­padam w nałogi i całymi dniami roz­myślam o tym, co źle zro­biłam i dlacze­go to przyt­ra­fiło się właśnie Mnie

Ty­powe
Z cza­sem dochodzisz jed­nak do pew­nych wniosków
Uświada­miasz so­bie, że świat to nie tyl­ko ta jed­na oso­ba
Mi­mo te­go, że wciąż budząc się widzisz jej twarz, zaczy­nasz szu­kać ko­goś zastępcze­go
Pomi­mo te­go, że jeszcze niedaw­no mówiłam, że po ewen­tual­nym roz­sta­niu będziesz uni­kała związków Na początku po­jawia się coś w rodza­ju ‘moralnego ka­ca’, bo gdzieś w głębi ser­ca na­dal czu­jesz się w ja­kiś sposób zo­bowiąza­ny
Dziw­ne?
Nor­malne
Wciąż kocham
Nie ma dnia by nie przy­woływać wspom­nień
Gdy­bym miała na to wpływ, wiem, że bez zas­ta­nowienia wszys­tko bym wy­mazała
Jed­nak to nie wyjście
W ten sposób po­kazu­jesz, ja­kim jes­teś tchórzem.
Bo prze­cież nie pot­ra­fisz zmie­rzyć się z włas­ny­mi słabościami.
Kiedyś sam wpa­jałeś ludziom, że to oni są słabi a te­raz sam przy­bierasz pos­tać ucieki­niera.
A tak właści­wie jak można chcieć wy­mazać wspom­nienia.
Prze­cież to one pełne są ra­dości i życiowych lek­cji, mi­mo, że przy­woływa­nie ich bo­li.
To tak jak­byś nie chciał przeżyć włas­ne­go życia. To tak jak­byś spędził wszys­tkie te dni w sa­mot­ności. Nie sta­raj się za­pomi­nać o tym, co było. Prze­cież by­wały chwi­le, gdy byłeś szczęśli­wy. Nie każdy ma w życiu szansę zaz­nać szczęścia. Weź to pod uwagę… Nie bój się zro­bić ko­lej­ne­go kro­ku nap­rzód i nie bój się wspom­nień. Każda życiowa sy­tuac­ja ma w so­bie jakąś uk­rytą war­tość. Dzięki cier­pieniu, bólo­wi i miłości doj­rze­wamy psychicznie. Dos­ta­jemy się do świata, który za młodu był dla nas zam­knięty. Nie mówię, że trze­ba się z te­go cie­szyć. Jed­nak trze­ba to do­cenić i brać życie, ja­kim jest…

Karolina

czwartek, 17 września 2015

usłyszeć:
Do­piero te­raz jes­tem szczęśli­wy, kiedy Ciebie nie ma przy mnie...

Obyś tyl­ko nie prze­soliła swe­go życia, przez te łzy nie­szczęśli­wej miłości... 

sobota, 5 września 2015

Moda na szczęście

Ona kocha Jego
On jej już jednak nie chcę
Chce ją natomiast Tamten, którego Ona nie chce
Bo kocha Jego

Bóg mi światkiem, że walczyłam
odkąd wyprowadziłam się z Warszawy
ze wspólnego mieszkania
rzuciłam się w wir walki
psychoterapia
trening baletu
fajna praca
i nowy związek
Z cudownym Panem P.
Pan P oczarował cala rodzinę
wszystkich lecz nie mnie
Bo nadal kocham K.
i tak bardzo nie nienawidzę się za tą miłość
chciałabym zamienić ją na nienawiść na niechęć
przenieść na P

Przegrałam
choć walczyłam tak jak nigdyniedziela, 23 sierpnia 2015

Zycie jest za krótkie aby być soba... i zbyt długie aby przestać udawać

Jeżeli dotąd moje związki rozpadał się to winiłam siebie
to we mnie było zawsze coś nie tak
nie dostatecznie wierna
nie dostatecznie stałą w uczuciach
nie dostatecznie skora do bycia popychadłem
nie do końca normalna

każdy z was
i ty S
i ty K
nigdy nie byliście w stanie pokochać mnie taką jaką jestem

wybaczam wam
gdyż nie byłam wam pisana

czwartek, 13 sierpnia 2015

post bez tytułu

bo i właścicielka bloga bez życia
nie było posta na urodziny bo i urodzin nie było
zresztą o czym miałam pisać?
O tym, ze w dniu urodzin nie chce mi się żyć już ani dnia dłużej?
A 24 latach nie wiadomo po co, o życiu bez dzieciństwa, o tysiącu randek na które nie poszłam, o facetach z którymi nie miałam okazji być czy może o miłości, której nigdy nie spotkam

darowałam sobie

zafundowałam sobie zamiast tego wyjazd do kogoś kogo bardzo nienawidziłam

postanowiłam jej przebaczyć i poznać jej wersje wydarzeń

Przebaczyłam ale czy poznałam to nie wiem

Ostatnio wszystko jest dziwne  czuje się jak w więzieniu, choć całe dorosłe życie usilnie go unikałam
marze o tym, żeby znowu przeprowadzić się do Warszawy i być sobą znowu ...