Translate

niedziela, 27 września 2015

Odezwij się czasem ...żebym wiedziała z kim teraz umierasz

 Drogi K

Gdy z Two­jego życia znika ktoś, do ko­go byłeś tak bar­dzo przyz­wycza­jony i tak bar­dzo z nim zżyty

na początku czu­jesz się jak gdy­by Twój świat mo­men­talnie runął

Wszys­tko na­biera sza­rawych ko­lorów
żeby tylko takich ...

Z dnia na dzień co­raz bar­dziej pogrążasz się w tym psychicznym dołku

Szu­kam no­wych wrażeń, po­padam w nałogi i całymi dniami roz­myślam o tym, co źle zro­biłam i dlacze­go to przyt­ra­fiło się właśnie Mnie

Ty­powe
Z cza­sem dochodzisz jed­nak do pew­nych wniosków
Uświada­miasz so­bie, że świat to nie tyl­ko ta jed­na oso­ba
Mi­mo te­go, że wciąż budząc się widzisz jej twarz, zaczy­nasz szu­kać ko­goś zastępcze­go
Pomi­mo te­go, że jeszcze niedaw­no mówiłam, że po ewen­tual­nym roz­sta­niu będziesz uni­kała związków Na początku po­jawia się coś w rodza­ju ‘moralnego ka­ca’, bo gdzieś w głębi ser­ca na­dal czu­jesz się w ja­kiś sposób zo­bowiąza­ny
Dziw­ne?
Nor­malne
Wciąż kocham
Nie ma dnia by nie przy­woływać wspom­nień
Gdy­bym miała na to wpływ, wiem, że bez zas­ta­nowienia wszys­tko bym wy­mazała
Jed­nak to nie wyjście
W ten sposób po­kazu­jesz, ja­kim jes­teś tchórzem.
Bo prze­cież nie pot­ra­fisz zmie­rzyć się z włas­ny­mi słabościami.
Kiedyś sam wpa­jałeś ludziom, że to oni są słabi a te­raz sam przy­bierasz pos­tać ucieki­niera.
A tak właści­wie jak można chcieć wy­mazać wspom­nienia.
Prze­cież to one pełne są ra­dości i życiowych lek­cji, mi­mo, że przy­woływa­nie ich bo­li.
To tak jak­byś nie chciał przeżyć włas­ne­go życia. To tak jak­byś spędził wszys­tkie te dni w sa­mot­ności. Nie sta­raj się za­pomi­nać o tym, co było. Prze­cież by­wały chwi­le, gdy byłeś szczęśli­wy. Nie każdy ma w życiu szansę zaz­nać szczęścia. Weź to pod uwagę… Nie bój się zro­bić ko­lej­ne­go kro­ku nap­rzód i nie bój się wspom­nień. Każda życiowa sy­tuac­ja ma w so­bie jakąś uk­rytą war­tość. Dzięki cier­pieniu, bólo­wi i miłości doj­rze­wamy psychicznie. Dos­ta­jemy się do świata, który za młodu był dla nas zam­knięty. Nie mówię, że trze­ba się z te­go cie­szyć. Jed­nak trze­ba to do­cenić i brać życie, ja­kim jest…

Karolina

czwartek, 17 września 2015

usłyszeć:
Do­piero te­raz jes­tem szczęśli­wy, kiedy Ciebie nie ma przy mnie...

Obyś tyl­ko nie prze­soliła swe­go życia, przez te łzy nie­szczęśli­wej miłości... 

sobota, 5 września 2015

Moda na szczęście

Ona kocha Jego
On jej już jednak nie chcę
Chce ją natomiast Tamten, którego Ona nie chce
Bo kocha Jego

Bóg mi światkiem, że walczyłam
odkąd wyprowadziłam się z Warszawy
ze wspólnego mieszkania
rzuciłam się w wir walki
psychoterapia
trening baletu
fajna praca
i nowy związek
Z cudownym Panem P.
Pan P oczarował cala rodzinę
wszystkich lecz nie mnie
Bo nadal kocham K.
i tak bardzo nie nienawidzę się za tą miłość
chciałabym zamienić ją na nienawiść na niechęć
przenieść na P

Przegrałam
choć walczyłam tak jak nigdy